DARMOWA DOSTAWA | Każde zamówienie z darmową dostawą! Zapraszamy

Regulamin serwisu SILVER.PL

Zanim złożysz swoje pierwsze zamówienie zapoznaj się z najważniejszymi dla Ciebie informacjami.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: biuro@silver.pl

§ 1 Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
 2. Konsument– osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Konto(Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
 4.  Regulamin– niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 5. Rejestracja– jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 6. Sklep Internetowy(dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.silver.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
 7. Towar– rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 8. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
 9. Usługa(Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
 10. Usługodawca(także „Sprzedawca”) – Mikołaj Zacharski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NICONET Mikołaj Zacharski, Południowa 8, 95-100 Rosanów NIP: 732-211-07-90, REGON 100585167, wpisany do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki;
 11. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
 12. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Unii Europejskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§ 3 Składanie Zamówień

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać na stronie internetowej Sklepu wyboru Towaru, zalogować się na Konto Klienta albo podać niezbędne  dane do założenia Konta Klienta albo skorzystać z zakupu jednorazowego bez zakładania Konta klienta poprzez podanie danych, które są wymagane przez Sprzedawcę podczas składania Zamówienia oraz złożyć   Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
 3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także potwierdzenie, że Konsument wie, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zapisem do subskrypcji newsletterowej i otrzymywania ofert handlowych drogą elektroniczną.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do  zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 4 Szczegóły Towarów

 1. Serwis Silver.pl zastrzega, iż zdjęcia towarów przedstawione na stronie internetowej Silver.pl mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru, ze względu na specyfikę oferowanych przez serwis produktów.
 2. Waga i ilości elementów srebrnych i innych elementów sprzedawanych na wagę – wagi paczek (podawane w gramach) oraz ilości sztuk w paczkach mogą posiadać nieznaczne różnice wagowe i ilościowe do 5 % (słownie: pięciu procent), w porównaniu do danych umieszczonych na stronie internetowej Silver.pl. Powyższe wynika z minimalnych różnic wagowych różnych partii produkcyjnych.
 3. Wymiary produktów oferowanych przez nasz sklep, takie jak: długość, szerokość, średnice produktów lub otworów w określonych produktach mają charakter informacyjny i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych wymiarów opisanych produktów o około 5% (słownie: pięć procent), co jest wynikiem specyfiki produktów i ich bardzo małych rozmiarów.
 4. W przypadku produktów takich jak: łańcuszki, znaki zodiaku, literki, pierścionki, obrączki; informacja o stanie magazynowym dotyczy różnych długości, modelów i rozmiarów danego wyrobu. W związku z powyższym, podczas wyboru konkretnej długości, modelu bądź rozmiaru, istnieje możliwość rozbieżności w kwestii rzeczywistej dostępnej ilości na stanie magazynowym.

§ 5 Ceny i podatki

 1. Ceny towarów oferowanych przez Silver.pl są cenami brutto, zawierają należne podatki.
 2. Ceny towarów na zamówieniu – ceny zamówionych towarów są ważne przez okres 7 dni (w tym 5 dni roboczych), licząc od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności ceny przez Klienta (100% wartości ceny zamówienia), zamówienie Klienta zostanie anulowane 8 dnia od daty złożenia zamówienia.
 3. Ceną za zakup dokonany w Silver.pl, która wiąże Klienta jest ceną towaru podaną w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie sklepu internetowego Silver.pl powiększona o koszty przesyłki towaru na adres wskazany przez Klienta.
 4. Reguły Podatkowe:
  a) Firmy z terenu Rzeczpospolitej Polski – obowiązuje stawka podatku od towarów i usług, tj. podatku VAT w wysokości 23%;
  b) Firmy z terenu Unii Europejskiej (poza Rzeczpospolitą Polską) – obowiązuje stawka podatku od towarów i usług, tj. podatku VAT w wysokości 0% (aktywny EU VAT obowiązkowy w formacie np. “DE 123…”);
  c) Firmy z poza terenu Unii Europejskiej – obowiązuje stawka podatku od towarów i usług , tj. podatku VAT w wysokości 0% (NIP nie jest obowiązkowy, dostawa zawiera koszt odprawy celnej).

§ 6 Warunki Realizacji Zamówienia i obowiązki informacyjne, dotyczące Konsumenta

 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Konsumenta oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia Silver.pl przesyła na podany przez Konsumenta w formularzu adres e-mail – informację stanowiącą potwierdzenie rejestracji zamówienia, które jest oświadczeniem Silver.pl o przyjęciu oferty złożonej przez Konsumenta.
 3. Na stronie internetowej Silver.pl wskazuje w sposób wyraźny jasne i czytelne informacje o sposobie dostarczania Towarów i akceptowanych sposobach płatności.
 4. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową z Gem-Stones.pl poprzez jasną i zrozumiałą informację umieszczoną na stronie sklepu internetowego, Silver.pl wykonuje obowiązki informacyjne wskazane w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia, oznaczenia SILVER, łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy.
 5. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Silver.pl dostarcza Konsumentowi w sposób jasny i widoczny na stronie internetowej informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem, łącznej cenie za Towar wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie.
 6. Gem-Stones.pl zapewnia, aby Konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź zamówienie”.
 7. Konsument wyraża zgodę na przesłanie przez serwis Silver.pl faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail. Faktury VAT oraz faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i archiwizowane przez nasz serwis zgodnie z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, w szczególności z zachowaniem ich integralności i autentyczności.
 8. Jeżeli serwis Silver.pl nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, to zawiadamia o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca uiszczone należności niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności z góry.

§ 7 Wysyłka Towaru

 1. Standardowa procedura wysyłki zamówienia obejmuje jedną wysyłkę zbiorczą całości zamówionego przez Klienta towaru z danego zamówienia.
 2. Istnieje możliwość wysyłki pierwszej, dostępnej partii towaru na wybranym przez Klienta etapie realizacji zamówienia. Jedno zamówienie złożone przez Klienta w serwisie Silver.pl może zostać za zgodą lub na życzenie Klienta rozłożone na kilka wysyłek (koszty dodatkowej, każdej wysyłki ponosi wówczas Klient).
 3. Serwis Silver.pl automatycznie wycenia koszt dostawy Towaru do Klienta, podając przy wartości zamówionego Towaru cenę wysyłki.
 4. Silver.pl informuje równocześnie, iż w przypadku złożenia przez Klienta niestandardowego zamówienia (waga, wymiary Towaru) istnieje możliwość zmiany ceny dostawy zamówionego Towaru w porównaniu do ceny automatycznie wygenerowanej przez serwis Silver.pl ze względu na wagę lub gabaryty paczki. W takiej sytuacji przedstawiciel Silver.pl skontaktuje się każdorazowo z Klientem (mailowo bądź telefonicznie) celem zaakceptowania przez Klienta zmienionej ceny dostawy zamówionego Towaru.
 5. Po wysłaniu przez Silver.pl zakupionych towarów Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacjami o zamówieniu Klienta, adresie dostawy, sposobie płatności, ceny, informacje o kontakcie z działem obsługi klienta Silver.pl.
 6. Obowiązkiem Klienta jest odebranie zakupionego w Silver.pl i nadanego na wskazany przez Klienta adres dostawy – towaru. W sytuacji nieodebrania przez Klienta towaru, który zostanie kolejno zwrócony na adres serwisu, Silver.pl ma prawo obciążyć Klienta dodatkowymi kosztami, stanowiącymi równowartość uiszczonych przez serwis kosztów przesyłki zwrotnej,  a stanowiących szkodę po stronie serwisu. Powyższe uprawnienie Silver.pl ma również zastosowanie w przypadku odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w ustawowym terminie 14 dni, w sytuacji kiedy odstąpienie od umowy nastąpiło po dokonaniu przez Silver.pl wysyłki zamówionego przez Klienta, będącego konsumentem towaru i nie odebrania towaru przez Klienta, w związku z odstąpieniem od umowy.

§ 8 Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy (Zwrot Towaru)

  1.  Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
  3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  4. Celem zrealizowania w/w uprawnienia Klient, będący konsumetem składa do serwisu Gem-Stones.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

  Obowiązki Konsumenta 

  1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił (złożył oświadczenie o odstąpieniu) od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
  3. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.
  4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

   Obowiązki Sprzedawcy 

  1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania,w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 9 Rękojmia za wady fizyczne towaru (Reklamacje i procedura reklamacyjna)

  1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
  2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
  3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie lub pocztą e-mail na adres: sklep@gem-stones.pl
  4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć Sprzedawcy wadliwy Towar.
  5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Konsumenta. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura, paragon). W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
  6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
  • żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  1. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.
  2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi. Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 10 Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta do systemu Gem-Stones.pl są przetwarzane tylko przez serwis Gem-Stones.pl.
 2.  Powierzone Gem-Stones dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania/firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą: a) celem założenia konta Klienta i realizacji zamówień, b) celem przekazywania drogą elektroniczną informacji na temat realizacji zamówień oraz istotnych zmian w ofercie Gem-Stones.pl.
 3. Dane osobowe podane przez Klienta w czasie rejestracji będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystane wyłącznie przez Gem-Stones.pl zgodnie z polskim prawem, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).
 4. Zarejestrowani Użytkownicy Gem-Stones.pl mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, modyfikowania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 5. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 11 Sądowe Rozstrzyganie Sporów

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgadza z decyzją Sprzedawcy, może on zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution).
 2. Skorzystanie z ADR jest możliwe tylko i wyłącznie po:
  • zakończeniu procesu reklamacyjnego (w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do Sprzedawcy), oraz
  • wyrażeniu przez obie strony zgody na postępowanie w ramach ADR (jeżeli jedna ze stron nie wyrazi zgody na procedurę ADR, nie jest możliwe jej zastosowanie – wówczas pozostaje droga sądowa).
 3. Szczegółowe informacje o pozasądowym trybie dochodzenia roszczeń można uzyskać w poradniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnym pod linkiem http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=15038

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie za pośrednictwem podstrony Sklepu Gem-Stones.pl (Regulamin) dostępnej z każdego poziomu w Sklepie.
 3. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Zmiana Regulaminu może się odbyć przy zachowaniu warunków określonych w art. 3841kodeksu cywilnego.
 5. Prawa do wszelkich treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego Gem-Stones.pl, a w szczególności prawa autorskie do zdjęć, opisów Towarów, nazwa Sklepu, znaki towarowe przysługujące Usługodawcy oraz producentom Towarów, wchodzące w skład Sklepu elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy, a naruszenie ww. praw podlega odpowiedzialności karnej, w tym obarczone jest sankcją pozbawienia wolności.

§ 14 Odpowiedzialność karna

 1. Wykorzystanie niniejszego Regulaminu w całości lub w jakiejkolwiek części stanowi naruszenie praw autorskich autorów i podlega odpowiedzialności karnej, w tym obarczone jest sankcją pozbawienia wolności na podstawie przepisów art. 115 i nast. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. W przypadku wykrycia rozpowszechniania niniejszego Regulaminu w całości lub w jakiejkolwiek części autorzy podejmą wszelkie dostępne środki prawne w celu ustalenia odpowiedzialności właściwych osób, a ponad odpowiedzialność karną osób naruszających, także będą dochodzić od tych osób odszkodowania.

Updating…
 • Brak produktów w koszyku.